MŠ Dvořákova

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplatu za předškolní vzdělávání upravuje „směrnice“ vydaná ředitelkou mateřské školy.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 480,-- Kč na měsíc.

Úplata se platí hotově v předem stanovený den v měsíci pouze administrativní pracovnici nebo ředitelce mateřské školy, která vystaví stvrzenku, nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy - 24239761/0100.


Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození), odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický kontakt, podpis + doložení odůvodnění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.


Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období školního roku, kterého se žádost týká. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

 

 

 

 

                                                                                         DĚKUJI ZA POCHOPENÍ (ředitelka MŠ)

TOPlist

aktualizováno: 01.07.2020 14:45:36