MŠ Dvořákova

Školné+Stravné

! DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ !

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšování ceny potravin

se k 1. 9. 2020 mění cena stravného.

 

 

přesnídávka

oběd

svačina

celkem

děti do 6 let

9,- Kč

20,- Kč

9,- Kč

38,- Kč

děti od 7 let

10,- Kč

21,- Kč

10,- Kč

41,- Kč

 

________________________________________________________________________________

STRAVNÉ ŠK. ROK 2020/2021

 

Způsob platby:

  1. převodem na školkový účet (24239761/0100) - vždy nejpozději do 10. dne v daném měsíci (př. stravné na září musí být zaplacené do 10. září)
  2. hotově – ve vyhrazené dny a hodiny v ředitelně MŠ

 

Částka:

  • 840,- Kč pro mladší děti
  • 910,- Kč pro děti s OŠD (dítě, které ve šk. roce 2020/21 dovrší věku 7 let a více)

 

Informace týkající se převodu na účet:

  • vždy napište do poznámky, že se jedná o stravné a jméno dítěte
  • stravné můžete platit dohromady se školným, avšak uveďte tak prosím v poznámce

 

Přihlašování/odhlašování stravného:

Jak: aplikací (bližší info obdržíte v průběhu srpna skrze letáček/e-mail), e-mailem

Kdy: odhlásit či přihlásit po nemoci je nutno vždy do 13:00 předchozího dne

Když dítě náhle onemocní: Neprodleně nám tuto skutečnost sdělte. První den nemoci cena ještě neroste a máte možnost si oběd vyzvednout od 11.15 do 11.45

 

Upozornění:

  • Stravné je nutné uhradit nejpozději do 10. dne v daném měsíci. Nebude-li tak učiněno, nemůžeme přijmout Vaše dítě do MŠ
  • Pokud Vaše dítě nebude MŠ navštěvovat, je nutné si oběd odhlásit. Druhý den neomluvené nepřítomnosti se zvyšuje cena stravného na plnou cenu nedotované stravy a Vám tak vzniká dluh. Dítě do MŠ pak bude přijato pouze v případě zaplacení dluhu.
  • MŠ má povinnost hlásit každý měsíc dlužníky za stravné a školné na příslušící úřad!
  • Vyúčtování stravného proběhne 2x ročně a to k 31. 12. a 30. 6.

_________________________________________________________________________________

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplatu za předškolní vzdělávání upravuje „směrnice“ vydaná ředitelkou mateřské školy.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 480,-- Kč na měsíc.

Úplata se platí hotově v předem stanovený den v měsíci pouze administrativní pracovnici mateřské školy, která vystaví stvrzenku, nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy - 24239761/0100.


Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození), odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický kontakt, podpis + doložení odůvodnění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.


Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období školního roku, kterého se žádost týká. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

 

 

 

 

                                                                                      

TOPlist

aktualizováno: 27.11.2020 06:45:10